Předchůdcem dnešního ústavu elektroenergetiky byl již před druhou světovou válkou ústav konstrukční elektrotechniky, vedený Prof. Ing. Vladimírem Listem. Ústav zajišťoval výuku pro III. a IV. ročníky silnoproudé a provozovací (energetické) skupiny v předmětech: elektrické sítě a osvětlování, elektrická zařízení, elektrické dráhy a hospodaření elektrických podniků. Po válce tento ústav obnovil svou činnost a prof. Ing. Vladimír List odešel do důchodu v roce 1947. Správcem ústavu byl jmenován prof. Ing. dr. Aleš Bláha, výuku suplovali Ing. Karel Bauer ze Škodových závodů (elektrické zařízení), Ing. Jaroslav Vaníček ředitel Škodových závodů (elektrické dráhy), Ing. Florián Kučera (hospodaření elektrických podniků) a Ing. Dr. Pavlovský ředitel Západomoravských elektráren (elektrické sítě).

Počátek soustavného rozvoje výuky předmětů dnešní katedry elektroenergetiky se datuje od roku 1958. V této době přicházela na nově zřízenou energetickou fakultu řada učitelů z VAAZ, aby se podílela na přípravě nově otevřené elektrotechnické fakulty. Katedra byla umístěna v budově na Antonínské 1 (dnešní rektorát VUT) bez jakéhokoliv laboratorního zařízení a přístrojů. V prvním roce (1958/59) byla katedra elektroenergetiky spojena s katedrou elektrických strojů a přístrojů. Obě tyto katedry prozatímně spravoval prof. Ing. Dr. Ferdinand Kuba. Ovšem o rok později se katedra elektroenergetiky osamostatnila a jejím správcem byl stanoven Prof. Ing. Jiří Brauner, který vedl katedru až do r. 1970/71.

Postupně byly vybudovány laboratoře elektrických sítí, elektrárenství, elektrických pohonů a světelné a tepelné techniky. Radikálně se v této fázi rozvoje katedry zlepšilo personální obsazení, původně měla katedra pouze dva odborné asistenty. Postupně přicházeli odborníci z praxe, ale i absolventi fakulty. Velikého rozvoje dosáhla katedra pod vedením prof. Ing. Jiřího Braunera v letech 1966 1971, kdy na katedře působili tři profesoři (prof. Ing. Brauner, prof. Ing. František Čadil a prof. Ing. Zdeněk Pavlíček, DrSc.), tři docenti (doc. Ing. Miroslav Černý, CSc., doc. Ing. Miloslav Hodinka, CSc., a doc. Ing. Jan Švihálek, CSc.) a jedenáct odborných asistentů.

V tomto období se již katedra přibližuje k podobě dnešní katedry a vychovává absolventy ve specializaci výroba, rozvod a užití elektrické energie. Členové katedry přednášejí a vedou cvičení v předmětech: elektrické sítě, elektrárenství a teplárenství, užití elektrické energie. Mimo tyto jmenované zajišťuje katedra výuku silnoproudé elektrotechniky na specializaci technická kybernetika a ve spolupráci s katedrou tepelně energetických zařízení realizuje výuku předmětu strojní zařízení elektráren.

Po doplnění stavu učitelů v r. 1966 bylo vedle denního a dálkového studia možno organizovat postgraduální studium v oboru elektrické sítě, elektrárenství a elektrické pohony. Pro zajímavost, počet studentů ukončujících studium státní závěrečnou zkouškou, vzrostl z počátečních 34 na 100 absolventů v r. 1970.

Katedra v té době navazovala kontakty se zahraničními pracovišti, s Moskevským energetickým institutem, Jerevanským polytechnickým institutem, s Jadavpur University v Kalkatě i s universitou v Manchesteru. Hlubší spolupráce byla navázána s Kyjevským polytechnickým institutem.

V roce 1972 převzal vedení katedry prof. Ing. Miroslav Černý, CSc.

Rok 1974 datuje navázání úzké spolupráce katedry s bratrskými katedrami vysokých škol ČR, uspořádáním prvního celostátního zasedání učitelů těchto kateder. Tato tradice probíhá každý rok. Na setkáních se vyměňují zkušenosti na jednotlivých pracovištích, včetně koordinace výuky a výzkumu. Jde o následující katedry, které se v uspořádání pravidelně střídají: VUT Brno, STU Bratislava, ČVUT Praha, ZČU Plzeň, TU Košice, ŽU Žilina, VŠB-TU Ostrava. Na tato setkání bývají přizváni odborníci z praxe pro výměnu názorů na uplatnění našich absolventů.

Během sedmdesátých let proběhla rozsáhlá přestavba učebních plánů na technických vysokých školách ČSR a v roce 1979 byl vytvořen nový studijní obor Elektroenergetika, který zajišťoval výuku studentů se zaměřením Výroba, rozvod a užití elektrické energie (světelná a elektrotepelná technika). Vedoucím katedry elektroenergetiky se stal prof. Ing. Miloslav Hodinka, CSc. od roku 1986 až do roku 1990. Po jeho odchodu do důchodu poté převzal vedení katedry doc. Ing. Jiří Plch, CSc.

V devadesátých létech dochází ke zřízení bakalářského a magisterského studia, které si vyžadovalo novou úpravu studijních plánů. Tyto zásadní změny ve studijních programech probíhaly pod novým vedoucím Ústavu elektroenergetiky, kterým se stal v roce 1997 doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. Pod jeho vedením byly také vybudovány nové laboratoře včetně počítačových učeben v novém areálu elektrotechnické fakulty v důsledku přemístění ústavu z prostor Antonínská 1 na Purkyňovu 118, k přestěhování došlo v roce 1996.

V roce 2005 převzal vedení Ústavu elektroenergetiky doc. Ing. Petr Toman, Ph.D. V rámci dalšího přemístění Ústavu elektroenergetiky v roce 2005 do prostor Strojní fakulty na ulici Technická byly pod jeho vedením nově vybudovány a inovovány laboratoře a počítačové učebny. Současně v této době probíhala další úprava a tvorba nových učebních plánů pro nově zavedené kombinované studium na bakalářském a magisterském studiu. Počátkem roku 2013 proběhlo přestěhování Ústavu do nově vybudovaného komplexu, z Technické 8 na Technickou 12, který umožnil další rozvoj Ústavu a poskytl kvalitní zázemí pro rozvoj výzkumné činnosti. Společně s komplexem byl vybudován i Vědeckotechnický park profesora Lista, v němž byla vybudována velká stíněná vysokonapěťová laboratoř.

Významné osobnosti

 
Copyright © 2019 Ústav elektroenergetiky - Vysoké učení technické v Brně. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect