Bakalářské studium 

Tříletý bakalářský studijní obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (SEE) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka se širokým základem znalostí teorie, navrhování, konstruování a aplikačního využití elektrotechnických součástí i celků v nejrůznějších oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky.

Studijní obor je možno absolvovat v rámci prezenční a kombinované formy studia nebo v angličtině

Odbornou výuku v oboru zajišťuje především Ústav elektroenergetiky (UEEN) a Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (UVEE). 

Profil a uplatnění absolventa 

Absolvent bakalářského oboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika má kvalitní znalosti v oblasti elektrických strojů, přístrojů, elektrických pohonů a výkonové elektroniky a dále znalosti z elektroenergetiky z oblastí výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a současně i přehledové znalosti souvisejících oborů, jakými jsou elektronika, měření a regulace a využívání počítačů. Díky dostatečně širokému základu aplikačně zaměřeného oborového studia je přitom zajištěna vysoká adaptabilita absolventa na všechny konkrétní požadavky jeho budoucí praxe, a to i v jiných oblastech výkonové elektroniky a silnoproudé elektrotechniky.

Závěrečné práce si můžete vyhledat v univerzitní databázi závěrečných prací.

Magisterské studium 

Dvouletý magisterský studijní obor Elektroenergetika (M1-EEN) je zaměřen na výchovu inženýra se širokým základem znalostí teorie a praktických aplikací v oblasti celé elektroenergetiky. Oborové studium prohlubuje znalosti absolventa v problematice výroby, přenosu a rozvodu elektrické energie, řízení sítí, kvality elektrické energie, elektrotepelné a světelné techniky, ekonomiky a obchodování s elektrickou energií a projektování tak, že je schopen jak řešit samostatně inženýrské problémy v uvedených oblastech, tak i ve vrcholových pozicích tyto oblasti řídit. 

Student během studia rozšíří také své teoretické znalosti studiem předmětů teoretické nadstavby z oblasti vyšší matematiky a fyziky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si volí i odborné předměty z ostatních oborů magisterského studia FEKT VUT v Brně a dále předměty jazykové a všeobecně vzdělávací.

Profil a uplatnění absolventa 

Absolvent má kvalifikované znalosti z oblasti výroby, přenosu, rozvodu a užití elektrické energie a ekonomiky v rámci současných potřeb i budoucího rozvoje elektroenergetiky. Spektrum znalostí sahá od teoretických poznatků po praktické aplikace. Absolvent je kvalifikován v problematice elektroenergetiky.

Zaměření oboru Elektroenergetika 

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE je zaměřena na problematiku návrhu a provozu zdrojů elektrické energie od velkých elektráren a tepláren až po alternativní energetické zdroje.

PŘENOS A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE zabývá se navrhováním a provozem elektrických přenosových a rozvodných soustav včetně průmyslového a domovního rozvodu.

UŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE je zaměrěno na navrhování a provoz osvětlovacích soustav včetně zdrojů světla, elektrotepelnou techniku a průmyslovou elektroenergetiku.

JADERNÁ ENERGETIKA se specializuje na simulace provozních stavů, termodynamické a termohydraulické výpočty jaderného reaktoru, analýzou neutronového pole a radiační odolnost zařízení. 

Studijní obor je možno absolvovat v rámci prezenční a kombinované formy studia nebo v angličtině

Doktorské studium 

Čtyřletý doktorský studijní obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (M1-EEN) je zaměřen na výchovu k vědecké práci v oboru silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Absolventi se uplatní jednak na vědecké a výzkumné dráze, včetně průmyslového vývoje, jednak jako vědecko-pedagogičtí pracovníci na vysokých školách a rovněž ve vyšších manažerských funkcích. Absolvent získá vysoké teoretické znalosti a naučí se samostatně řešit složité vědecké a technické úkoly Absolvent je připraven k dalšímu odbornému růstu s vysokou mírou adaptibility Absolventi se uplatní jednak na vědecké a výzkumné dráze, včetně průmyslového vývoje, jednak jako vědecko-pedagogičtí pracovníci na vysokých školách a rovněž ve vyšších manažerských funkcích. 

Studijní obor je možno absolvovat jak v rámci české prezenční nebo anglické prezenční formy, tak v rámci a české kombinované nebo anglické kombinované formy studia

 
Copyright © 2018 Ústav elektroenergetiky - Vysoké učení technické v Brně. All Right Reserved.
Design By Joomla Perfect